VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY masérského studia:

Bc. Jitka Švecová, DiS.

se sídlem Rooseveltova 563/84, 779 00, Olomouc

identifikační číslo: 07888902

pro poskytování masérských služeb, výživového poradenství a s nimi spojenou objednávku a prodej služeb.

 

1. Základní ustanovení 

 

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi provozovatelem masérských služeb ve studiu Bc. Jitka Švecová, DiS. (dále jen provozovatel),

IČ 07888902, v provozovně na ulici Dolní náměstí 16, 772 00 , Olomouc, a uživatelem poskytovaných služeb (dále jen klient).

 

1.2.  Provozovatel poskytuje služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

 

1.3.  Nákupem služeb nebo objednáním konkrétního termínu masáže projevuje klient svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

 

2. Objednávka služeb

 

2.1. Objednávkou služeb se rozumí nákup dárkového poukazu nebo rezervace termínu, a to buď telefonicky, prostřednictvím emailu.

 

2.2. Termín návštěvy je třeba dohodnout předem. Dohodnutím termínu vzniká závazná objednávka a je uzavřen smluvní vztah. Provozovatel služby rezervuje příslušný čas, kapacitu místnosti a konkrétního maséra.

 

2.3. Pokud se nemůžete v dohodnutém termínu na masáž dostavit, informujte o tom provozovatele  telefonicky předem. Zrušení termínu v čase kratším než 48 hodin před dohodnutým termínem služby je zpoplatněno 50 – ti % z ceny služby. Zrušení termínu v čase kratším než 24 hodin před dohodnutým termínem služby je zpoplatněno 100 % z ceny služby.

 

3. Cena služby a platební podmínky

 

3.1. Cenu za službu může klient uhradit následujícími způsoby:

- v hotovosti v provozovně provozovatele na adrese Dolní náměstí 16, 772 00, Olomouc;

- bezhotovostně prostřednictvím aplikace Benefit plus (Benefit plus kartou či online objednávkou přes rozhraní Benefit plus).

 

3.2. V případě požadavku na zaslání dárkového poukazu poštou, je klient povinen uhradit provozovateli mimo kupní ceny poukazu také náklady spojené s balením a dodáním zboží.

 

3.3. V případě platby v hotovosti je klientovi umožněno udělat nejvíce tři rezervace služby. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná ihned po poskytnutí služby.

 

5. Příchod na službu

5.1. Nedostaví –li se klient na masáž, po 5-ti minutách bude provozovatel klienta telefonicky kontaktovat, pokud má telefonní číslo klienta k dispozici. Dostaví-li se klient po dohodnutém termínu, masáž bude provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Pokud klient nereaguje na telefonický kontakt a nedorazí

do 15-ti minut po dohodnutém termínu, považuje provozovatel tuto skutečnost za absenci klienta.

 

5.2. V případě nepřítomnosti nebo příchodu na masáž se zpožděním delším než 15 minut bude klientovi účtována úhrada hodnoty celé rezervované služby.

 

6. Odmítnutí masáže provozovatelem

 

6.1. Masáž může poskytovatel odmítnout v těchto případech:

- klient se dostaví na masáž ve zdravotním stavu, který se rozporuje s provedením masáže;

- klient se dostaví na masáž pod vlivem návykových látek nebo v nevyhovujícím hygienickém stavu;

- klient se chová na proceduře nevyhovujícím způsobem.

 

7. Ochrana osobních údajů

7.1. Ochrana osobních údajů klienta, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

7.2. Klient souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů: jméno a příjmení, adresa, bydliště, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále jen „osobní údaje“).

 

7.3. Klient souhlasí se zpracováním osobních údajů provozovatelem a to pro účely vzájemné komunikace, zasílání sms s termínem služby a pro účely realizace práv a povinností vůči klientovi. Klient dále souhlasí (nezvolí – li jinou možnost) se zpracováním osobních údajů provozovatelem za účelem zasílání obchodních sdělení.

 

7.4. Klient bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při telefonickém kontaktu či kontaktu prostřednictvím elektronické pošty, osobně) uvádět správně a pravdivě,

a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat provozovatele o změně ve svých osobních údajích.

 

7.5. Zpracováním osobních údajů klienta může provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

7.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

7.7. Klient potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

7.8. V případě, že by se klient domníval, že provozovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života klienta nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

- požádat provozovatele nebo zpracovatele o vysvětlení;

- požadovat, aby provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav;

- požádá-li klient o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu provozovatel povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

8. Informace k poskytovaným službám

 

8.1. Klient má k dispozici informace o kontraindikacích masáží (případech kdy nelze nebo není vhodné podstoupit masáž) a to na webových stránkách provozovatele www.studioreymond.cz. Pokud se rozhodne podstoupit masáž, dává tím najevo svůj informovaný souhlas s provedením služby.

 

8.2. Ceník služeb je k nahlédnutí ve studiu a na webových stránkách www.studioreymond.cz.  Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

 

8.4. Dárkový poukaz lze použít na úhradu služeb z nabídky studia. Nabídku jednotlivých služeb najdete na webových stránkách www.studioreymond.cz. Dárkové poukazy jsou vydávány buď s uvedenou nominální hodnotou, nebo na konkrétní druh masážeNevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu provozovatel nevrací.

Platnost dárkového poukazu končí vyčerpáním jeho hodnoty nebo uplynutím doby jeho platnosti. Dárkový poukaz lze použít i pro částečnou úhradu služby s hotovostním doplatkem. Poukaz je nutno mít sebou fyzicky při čerpání služby. Lhůtu platnosti nelze prodloužitZtrátou poukazu končí nárok na čerpání služby.

Poukaz lze předat buď osobně v provozovně nebo zaslat poštou na klientem udanou adresu. V tomto případě bude do ceny poukazu zahrnuta i cena balného a poštovného.

 

9. Způsob doručování

 

9.1. Klientovi může být doručováno na elektronickou adresu klienta.

 

10. Závěrečná ustanovení

 

10.1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl

se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

 

10.2. Vstupem do provozovny vyjadřuje klient souhlas se svou povinností dodržovat pravidla provozovatele a povinností dodržovat bezpečnostní pokyny obsluhujícího maséra.

 

11. Platnost a účinnost

 

11.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1. 4. 2019.